Attention v. relationship economy

http://buzzmachine.com/2013/09/27/attention-v-relationship-economy/